Powered by md-Blog  文 - 篇  访客 -

NVM,node提示:version “N|A -> N|A” is not yet installed


  分类:大前端  / 
更新:2020-11-01 17:25:19  /  创建:2020-07-18 10:59:52
不要删除

报错信息

N/A: version "N/A -> N/A" is not yet installed.
You need to run "nvm install N/A" to install it before using it

查看

nvm ls

终端打印

->      v14.5.0
default -> v12.14.1 (-> N/A)
node -> stable (-> v14.5.0) (default)
stable -> 14.5 (-> v14.5.0) (default)
iojs -> N/A (default)
unstable -> N/A (default)
lts/* -> lts/erbium (-> v12.18.2)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.21.0 (-> N/A)
lts/erbium -> v12.18.2

解决方法

用 nvm 安装上方打印出的 N/A 缺省插件
nvm install iojs
nvm install unstable

不要删除

小站不易,感谢支持!